Missie, visie en identiteit

‘Voor een veilige basis’

Missie Zeehonk

Op Zeehonk is het onze missie om kinderen te stimuleren zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Elk kind krijgt de mogelijkheden zich naar eigen vermogen en tempo te ontwikkelen tot een autonoom individu. Zeehonk is een school waar leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren. We bieden een veilige plek waar ieder kind zich sociaal, creatief en cognitief naar aanleg en vermogen kan ontwikkelen. We helpen kinderen zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op hun rol in de veranderende wereld.

Van daaruit vinden we het onderstaande van belang:

  • Sociale veiligheid, saamhorigheid, respect voor de eigenheid van ieder kind, laagdrempeligheid.
  • Samen spelenderwijs de wereld verkennen, uitdaging bieden op niveau, omgaan met verschillen, zichtbare doelen stellen en ontwikkelen van talenten.
  • Handelingsgericht werken: het onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
  • We vinden de mening van ouders belangrijk en we beschouwen hen als partners.

Vanuit onze overtuiging bieden we als eerste veiligheid. Hierin sluiten we aan op de missie van de stichting Sophia Scholen. Op Zeehonk vertaalt dit zich in het uitstekende pedagogische klimaat voor de kinderen. Van daaruit is er ruimte voor ontwikkeling. Ons onderwijs richt zich in de kern op de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. De school zet daarnaast in op vaardigheden zoals nieuwsgierigheid en creativiteit. Taalbeheersing en cultuurexpressie zijn voor onze school essentiële onderdelen. Met taal leren we onze leerlingen om hun gedachten en emoties te verwoorden en vast te leggen in verhalen. Met cultuuronderwijs leren ze uitdrukking te geven aan hun gedachten en emoties. Zo helpen we onze leerlingen bij hun ontwikkeling tot moderne en zelfstandige burgers. Onze school is daarom een cultuurschool. Cultuureducatie vind je daarnaast terug in de vele activiteiten op en buiten school zoals bezoeken aan musea, toneel, opening en sluiting van thema's, naschoolse activiteiten etc. 

Vanuit de werkwijze van Adaptief Onderwijs (BAS) met Effectieve Directe Instructie (EDI) worden leeractiviteiten georganiseerd. Binnen het adaptieve onderwijs en door effectieve directe instructie stimuleren we verschillende vormen van samenwerking. Daarnaast gebruiken we het digitale schoolbord en Chromebooks om de leerstof extra in te oefenen en visueel aan te bieden. We leren leerlingen hun talenten te ontwikkelen, rekening te houden met de ander en oog te krijgen voor de wereld om zich heen. We doen dat in een omgeving die veilig, vertrouwd en uitdagend is. De resultaten die we daarmee bereiken zijn voor ons als team de grootste stimulans om ons te blijven ontwikkelen en in te zetten voor de leerlingen.

Visie op lesgeven

De kern van ons vak is lesgeven. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang bij het lesgeven is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap), kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Adaptief onderwijs (BAS); onderwijs op maat bieden, kinderen zelfstandig en samen leren werken
  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs (betekenisvol = motiverend) en gevarieerde werkvormen gebruiken (variatie = motiverend);
  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie (EDI) verzorgen (goed aanleren en controleren)

Gelet op het cultuurprofiel van Zeehonk voegen we daar de volgende kerndoelen van cultuureducatie aan toe:

  • De leerlingen leren gevoelens en ervaringen uit te drukken door middel van beelden, taal, muziek, spel en beweging. Op deze manier leren ze daar ook mee te communiceren .
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Identiteit

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de eigen identiteit van de school?

Zeehonk is een Christelijke school. Hier geven wij op verschillende manieren vorm aan, passend in de huidige samenleving. Niet evangeliserend, maar informerend. Onze samenleving is gebaseerd op een joods-christelijke cultuur. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kinderen met de belangrijkste Bijbelverhalen in aanraking komen. Wij vieren de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. De schoolpopulatie bestaat uit mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Daarom besteden wij ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen mensen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Op onze school leren kinderen met, van en over elkaar. Zo bereiden wij ze voor op hun latere deelname aan de steeds veranderende samenleving. Als leerling van Zeehonk zullen zij die met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet treden.