Sociale veiligheid

Op fusieschool Zeehonk Wakersduin vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hieronder op de afbeelding om dit interactieve PDF te openen.

Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat

 waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

School-specifieke informatie wat niet in het interactieve beleid staat

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kunt u terecht bij ons aanspreekpunt: Jeannie van der Vooren of Marianka Guijt, beide intern begeleider op fusieschool Zeehonk Wakersduin.

Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Dit doen wij aan de hand van de “gouden weken” van de methode KWINK.

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

·        ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;

·        KWINK, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.

·        Het signaleringsinstrument ‘Hart en Ziel’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt

·        Het SENSOA vlaggensysteem voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag;

 

Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

Burgerschapsvorming

De aandacht voor identiteit, levensbeschouwing en burgerschap wordt op onze school vormgegeven door middel van het ontmoetingsleren. 

Ontmoetingsleren is erop gericht dat de leerling zich ‘in levensbeschouwelijk opzicht kan ontwikkelen tot een volwassen mens met een eigen levensontwerp, levensvisie, spiritualiteit of geloof. (Van den Berg & Mulder, 2017)

Onze onderwijsvisie op lezen en cultuur komt terug in dit ontmoetingsleren. We zorgen ervoor dat kinderen levensbeschouwelijk geletterd worden. Hierin staat het motto: “jezelf leren kennen en de ander begrijpen” centraal. Vanuit het christelijk geloof als inspiratiebron.

Op school en in de ontmoeting met de ander ontwikkelen leerlingen inzicht in hun eigen identiteit en oefenen ze met verschillende rollen of identiteitsposities. De school dient als oefenplaats voor het omgaan met diversiteit en inclusie. Om hier vorm aan te geven, betrekt de school hier de omgeving bij. Leerlingen leren over en ontmoeten mensen met andere achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties dan hen vertrouwd zijn

 Klankbord / leerlingenraad

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we op fusieschool Zeehonk Wakersduin met een leerlingenraad. Hierin zullen we 6x per jaar vergaderen.